1. Avtalen

Avtalen beskriver generelle avtalevilkår for abonnementstjenester hos Zoomplus. Eventuelt særskilt avtalte vilkår avtales skriftlig ved bestillingstidspunktet.

2. Partene

Zoomplys betegnes i det følgende som Leverandør. Kunden er den bedriften som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kunden.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kunde skal betale. Dette avtales skriftlig. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kunde ikke bære.

4. Avtaleinngåelse / Avtaleperiode

Avtalen er bindende for begge parter når kunden har sendt sin bestilling til leverandøren. Eller godtatt leverandørens tilbud skriftlig. Bekreftelse på mail er godt nok. Alle tjenester er løpende og tidsubegrenset, med minimum avtaleperiode på 3 måneder, om ikke annet er avtalt. Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra leverandøren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Leverandøren kan kreve betaling for varen/tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er tilgjengelig for kunden. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak. Leverandør kan kreve forskuddsbetaling av tjenester og produkter.

Alle tjenester faktureres for minimum 3 mnd, med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling vil det bli utstedt purring med purregebyr og renter i henhold til gjeldende regelverk.

6. Levering

Levering er skjedd når kunden, eller hans/hennes representant, har produkt eller tjeneste tilgjenglig for brukt.

Ved endringer i leveransen skal dette avtales skriftlig partene i mellom.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom leverandøren ikke leverer varen eller tjenesten i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden etter omstendighetene holde deler av kjøpesummen tilbake fra leverandøren, til tjenesten er levert etter avtale. Dette må meldes i fra til Leverandør skriftlig.

10. Erstatning

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Begrenser til 2 ganger avtalens verdi. Leverandør kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap kunden måtte lide.

11. Oppsigelse av tjenester

Oppsigelser skal sendes skriftlig til leverandør per epost til [email protected] Oppsigelsen er ikke å anse som registrert før Kunden har mottatt en skriftlig bekreftelse på at den er mottatt og behandlet. Alle tjenester løper ut inneværende avtaleperiode. Oppsigelse må være oss i hende senest 30 dager før utløp på inneværende avtaleperiode. Kunden forplikter seg til å betale for tjenester som ikke er sagt opp innen fristen. En registrert oppsigelse endrer ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke begynner å løpe. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kunde kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12. Force Majeure

Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), krigshandlinger, terrorhandlinger samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

13. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.

Menu